HOMOIDEOLOGIA
i SEKSEDUKACJA w ZHP!!!

Zbiórka podpisów została zakończona.
Zebraliśmy 19 854 podpisy
Podpisy zostały złożone w Kwaterze Głównej ZHP w Warszawie
(FOTORELACJA)

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU WWW.TECZOWEZHP.PL

  1. I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.teczowezhp.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
  3. Usługodawcą Serwisu jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, kod pocztowy 00-695, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444175, REGON nr 146460330 (dalej jako: „Usługodawca”). .
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na umożliwieniu: .
  6. •podpisania apelu do władz Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie promocji homoseksualizmu;

 

  •zapisu do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  1. II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
  2. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
  3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  4. • Zastosowania nowoczesnych przeglądarek internetowych;

 

  • Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1280 x 800.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i obowiązków Usługodawcy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw;
  • korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w par.III pkt 2 lit. a) – c) lub narusza postanowienie par. III pkt 2 lit. d), Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu).
 3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;
  • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
  1. V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
  2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  3. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  4. • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 

  1. • naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w par. III pkt 2;

 

  1. • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystywanych przez Usługodawcę plików cookies znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej Polityce Cookies.
  VI. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@czir.org lub na adres korespondencyjny: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Udostępnij na:

Copyright © Centrum Życia i Rodziny 2021